Privacyreglement Hoeve Biesland

Laatst gewijzigd: 4 november 2021

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert Hoeve Biesland u over de wijze waarop Hoeve Biesland persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn (als Hoeve Biesland persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Hoeve Biesland omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Hoeve Biesland; klanten, leveranciers van goederen en diensten, zorgvragers, websitebezoekers, webshop klanten, klanten met een groente en/of fruitabonnement, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Hoeve Biesland

Hoeve Biesland hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoeve Biesland  is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Het is voor het goed kunnen leveren van onze diensten (bijvoorbeeld via de webshop of de website) nodig dat Hoeve Biesland persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij onder andere om:
jouw registratie te verwerken;

 • onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren of om aan jouw verzoek te voldoen;
 • met jou te communiceren via telefoon, via e-mail of via andere media;
 • onze diensten te promoten en de naamsbekendheid van Hoeve Biesland te vergroten;
 • het gebruik van onze website en webshop te analyseren zodat wij deze kunnen blijven verbeteren, de website kunnen aanpassen aan jouw voorkeuren en om ons te helpen om nieuwe diensten te ontwikkelen;
 • ervoor te zorgen dat de webshop en de website goed beveiligd zijn tegen misbruik en beveiligingsincidenten;

onze rechten te verdedigen;

 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het eventueel overdragen van bedrijfsactiviteiten, het in beeld brengen van onze doelgroep, en het analyseren van interesses en voorkeuren van onze gebruikers, voor zover wettelijk toegestaan.

Welke persoonsgegevens verzamelt Hoeve Biesland?

Hoeve Biesland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld (zorg)cliënten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, klanten en leveranciers van goederen en diensten. De categorieën persoonsgegevens die Hoeve Biesland verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, emailadres,telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • Specifieke gegevens die te maken hebben met zorginhoud (rapportage etc.)

Hoeve Biesland verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

De manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen op onze website:

Hoeve Biesland verzamelt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • je verstrekt de gegevens zelf, bijvoorbeeld bij registratie of via een contactformulier; of
 • je gegevens worden gegenereerd omdat je onze diensten gebruikt;
 • we verkrijgen de gegevens van derden, voor zover wettelijk toegestaan.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken en bewaren

Hoeve Biesland verwerkt persoonsgegevens in de volgende situaties en op de volgende manieren:

 • Als je je registreert en een account aanmaakt, wordt je gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Een aantal van deze gegevens is verplicht: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.
 • Als je een klacht bij ons indient, een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij jouw gegevens (zoals e-mailadres en naam) voor zover dit nodig is om de klacht af te handelen of uw e-mail of vraag te behandelen of te beantwoorden.
 • Als je de webshop of website gebruikt, kunnen wij jouw IP-adres verwerken ter beveiliging van onze diensten;
 • Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor mensen uit ons team die webshop bestellingen verwerken. Je persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor bezoekers van de website.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van de diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden.
 • Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens zoals bijvoorbeeld het vermelden van een allergie oid, beschouwt Hoeve Biesland deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Als gebruiker ben je verplicht om zorgvuldig met je inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot je account. Hoeve Biesland zal ervoor zorgen dat de webshop, website en inhoud daarvan voldoen aan de beveiligingseisen.

Let op, als je stopt met de webshop gebruiken, worden je persoonsgegevens en accountgegevens niet automatisch verwijderd. Wil je dat je gegevens worden verwijderd, dan moet je je account verwijderen. Dat doe je door in te loggen en bij ‘je gegevens’ een verzoek in je dienen om je account te verwijderen. Na deze handeling blijven gegevens nog 31 dagen (of minder) in onze automatische server backups bewaard, en worden daarna voorgoed verwijderd.

Beveiliging

Hoeve Biesland treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties (indien van toepassing);
 • hosting providers;
 • partijen die bestellingen verwerken;
 • partijen die communicatietools aanbieden;
 • partijen die ontwikkeling en onderhoud aan de website aanbieden (onder een verwerkersovereenkomst);
 • partijen die diensten aanbieden die wij gebruiken om onze eigen diensten te analyseren, zoals Google Analytics of LinkTree (op Instagram).
 • en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, zoals MailChimp.

Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van Hoeve Biesland handelen en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent jouw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het delen van persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, het besturen van ons bedrijf, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

Berichtgeving

Als je een account op de webshop hebt (dit heb je als je ooit een bestelling hebt geplaatst), of op een andere manier ingeschreven bent op onze nieuwsbrief sturen zo nu en dan een mailing waarin wij informeren over nieuwtjes, zoals bijvoorbeeld nieuwe producten. Je kunt te allen tijde aangeven de mailing niet meer te willen ontvangen.

Tot slot kunnen wij per e-mail contact met je opnemen over de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Zo sturen wij een e-mail ter verificatie van je e-mailadres en kunnen wij e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de voorwaarden, of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden waardoor je tijdelijk geen bestellingen kunt plaatsen. Deze meldingen kun je niet uitschakelen, je kunt natuurlijk wel de overeenkomst met ons beëindigen wat ook automatisch de functionele berichtgeving eindigt. 

Diensten aangeboden door derden

Op jouw verzoek en/of met jouw toestemming, kunnen derden contact met jou opnemen als jij interesse hebt getoond in hun diensten (zoals bijvoorbeeld producten van andere boerderijen). Je zal dan eerst worden gevraagd om contactgegevens te verstrekken aan zo’n derde, bijvoorbeeld een telefoonnummer. Wat die derde partijen doen met jouw persoonsgegevens, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Hoeve Biesland. Voor meer informatie over hoe zulke partijen omgaan met jouw gegevens, raden wij je aan om het privacybeleid van die betreffende partij te lezen.

Cookies

Hoeve Biesland kan bij de App en website gebruik maken van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar ons cookiebeleid (dit vind je onderaan iedere pagina van onze website).

Hoe lang bewaart Hoeve Biesland uw persoonsgegevens?

Hoeve Biesland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Uw rechten

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Hoeve Biesland verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Je kunt contact opnemen met ons voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van dit privacyreglement;
 • bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover de wet je dit recht geeft.

Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien, door in te loggen op je account. Je kunt daar ook wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Als daarvoor een gegronde reden bestaat, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen privacybeleid

Het kan voorkomen dat het in dit privacyreglement opgenomen beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij jou informeren over wijzigingen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal terug te vinden zijn op deze website www.hoevebiesland.nl

Contact

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Hoeve Biesland kunt u contact opnemen met ons via:

Hoeve Biesland

Bieslandseweg 1

2645 BM Delfgauw

Nederland

 

T: 015 – 2125634

E: [email protected]