Landschapsbeheer

Op Hoeve Biesland wordt het boeren in dienst gesteld van de natuur en andersom. We bieden mens, dier en natuur de mogelijk om zich te ontwikkelen door rust en ruimte te creëren en zijn hierin afhankelijk van de natuur. Telkens zoeken we naar innovatieve manieren om het produceren van voedsel en het houden van vee zo duurzaam en sociaal verantwoord mogelijk te maken.

Rust en ruimte

Wanneer boeren actief het welzijn van de natuur bij hun bedrijfsvoering betrekken, noemen we dat  ‘agrarisch natuurbeheer’. Deze term suggereert dat je de natuur kunt beheren en gaat uit van eenzijdige samenwerking. In plaats van natuur te beheren, werken we op Hoeve Biesland liever samen met de natuur om zo het omringende landschap vorm te geven, we spreken daarom ook liever van ‘Landschapsbeheer’.

In de zoektocht naar balans op en rondom Hoeve Biesland is ons doel om mens, dier en natuur ruimte en rust te bieden om zich te kunnen ontwikkelen, dat doen we onder andere door zo min mogelijk in te grijpen in de natuur; een vorm van extensieve landbouw en daar waar ingrijpen onmogelijk is dat te doen op een zo natuurlijk mogelijke manier. Op Hoeve Biesland doen we dat door:

  • Te werken aan een vruchtbare bodem; werken in een gesloten kringloop en het toepassen van teeltwisseling.
  • Voer voor het vee zoveel mogelijk van eigen grond te halen.
  • Landschappen met een grote biodiversiteit te laten ontstaan door middel van gerichte begrazing en passende bemesting van vee.
  • 1 koe per hectare te houden.
  • Mensen bewust te maken van het belang van die balans en ze met verschillende evenementen naar onze boerderij te trekken.
  • Ons in te zetten voor behoud van de Weidevogels.
  • De productie van ons voedsel in eigen hand te houden en in de omgeving af te zetten. Korte ketens en weinig voedselkilometers.
  • En door te innoveren en te blijven veranderen waar nodig.

De weidevogelboerderij

Door intensieve gangbare landbouw is de populatie Weidevogels in Nederland een tijd lang enorm afgenomen. Veel weidevogelsoorten zoals de Grutto en de Kieviet lukte het niet meer om voldoende jongen in grasland groot te brengen. Vogelbescherming Nederland heeft daarom een project opgezet in samenwerking met boeren bedrijven om de weidevogelpopulatie te vermeerderen. Hoeve Biesland is zo’n door de Vogelbescherming Nederland erkende weidevogelboerderij. Dat betekent dat wij ons richten op het beschermen van broedende weidevogels en opgroeiende kuikens. Dat doen Frans en Marianne Eijgenraam door met alarmtellingen de populatie in kaart te brengen, het grasland in verschillende fases te maaien en het grondwaterpeil hoog te houden.

Om een beeld te krijgen van de populatie Weidevogels tellen verschillende vrijwillige Weidevogelaars de vogels op de graslanden rondom de boerderij. Ook brengen zij in kaart waar de nesten van de vogels zich bevinden door middel van Alarmtellingen. Dat is een methode waarbij het gedrag van vogels wordt geobserveerd en broedende vogels zo min mogelijk verstoord worden.

Mozaïekbeheer

In de Bieslandse Polder experimenteren we daarnaast met ‘Mozaïekbeheer’. Het ene perceel wordt gemaaid, terwijl het andere perceel beweid wordt. Doordat er perioden van enkele weken tussen het maaien en beweiden zitten, krijg je een zo groot mogelijke variatie van ‘graslengten’. Dit systeem heeft veel voordelen voor de weidevogels. De ene soort broedt graag in kort gras het andere in lang of half-lang gras. Het allerbelangrijkste is dat het gras na de broedtijd heel kort is. Zo kunnen de nog natte jongen opdrogen en raken ze minder snel onderkoeld. Bovendien kunnen de vogels in het korte gras hun voedsel gemakkelijker zoeken. Ook houden we het grondwaterpeil in de polder hoog, hierdoor leven er veel kleine insecten op het land die dienen als voedsel voor onder andere de Weidevogels. We kunnen als boerenbedrijf op deze manier de overlevingskansen van de weidevogels vergroten.

Meer lezen?

Voor meer informatie over weidevogelboerderijen kun je de website van de Weidevogelboerderijen bezoeken.

Voor meer informatie over weidevogels kun je het beste op de website van Vogelbescherming Nederland kijken.

Boeren voor natuur

In onze zoektocht naar balans tussen alle facetten binnen onze coöperatie staat samenwerking centraal. Of dat nou de samenwerking tussen onze verschillende ondernemingen of samenwerking met organisaties buiten de boerderij is; samen hebben we meer kennis, vaardigheden, middelen en bereik.

Een van de voorbeelden van succesvolle samenwerking met vertegenwoordigers van de natuur om landschap te kunnen beheren is ‘Boeren voor natuur’. Boeren voor Natuur is gericht op versterking van biodiversiteit op boerenland maar ook op verbetering van de waterkwaliteit en verhoging van de landschapskwaliteit, door gezonde boerenbedrijven. Boeren voor Natuur is in 2001 door Wageningen Environmental Research (Alterra) geïntroduceerd. Het uitgangspunt van Boeren voor Natuur is, dat boeren goed in staat zijn om de condities te scheppen voor biodiversiteit die van oudsher gepaard ging met het boerenbedrijf.

Boeren voor Natuur werd onder andere ingezet in het gebied van 100 hectare rondom de boerderij en het 45 hectare grasland tellende natuurgebied  ‘De Ackerdijkse plassen’.  Hier had de natuur een lange periode haar gang kunnen gaan waardoor er een eenzijdige biodiversiteit was ontstaan; Meters hoog riet en weinig verschillende dier- en plantensoorten. Door het vee van Hoeve Biesland in het gebied te laten grazen, werd het riet teruggedrongen en kon de mest de vruchtbaarheid van de grond vergroten. Insecten en nieuwe planten betrokken het gebied, dat op zijn beurt weer meer (Weide) vogels aantrok. Er werden natuurvriendelijke oevers aangelegd en anno 2018 is de Ackerdijkse Plassen een prachtig gevarieerd natuurgebied waar mens en dier van genieten.

Wil je meer lezen over Boeren voor Natuur? Bezoek dan de website van de Wageningen University and Research!

Mogelijk ook interessant

Groenten en fruit uit eigen tuin

De moestuin

Lees meer
Vlees uit eigen slagerij

Bestel nu in de webshop

Bestel nu!
Wat, waarom en hoe

Benieuwd naar wat we nog meer maken?

Hoe maken we dat?
Heerlijk ambachtelijk brood en banket

Ontdek onze bakkerij

Lees meer