Gebruiksvoorwaarden Webshop Hoeve Biesland

Laatst gewijzigd: 10 november 2021

Onze webshop, de website hoevebiesland.nl en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door Hoeve Biesland. Op jouw gebruik van onze diensten zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1. Gebruik van de webshop, website en eventuele aanvullende diensten

Persoonsgebonden account
Als je gebruik maakt van de webshop kun je ervoor kiezen een account aan te maken, dit is niet noodzakelijk. Een account is persoonsgebonden. Je bent daarom verplicht om de toegang tot je account met je gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen en die gegevens geheim te houden. Voor misbruik van jouw account die het gevolg is van een aan jou toe te rekenen omstandigheid, is Hoeve Biesland niet aansprakelijk.

Leeftijd
Voor registratie en gebruik van onze diensten moet je 16 jaar of ouder zijn. Ben je dit niet, dan is toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd). Je garandeert met het aanvaarden van deze voorwaarden dat je die toestemming hebt verkregen.

 

2. Producten, abonnementen en levering

De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klanten kan worden aanvaard door producten aan te schaffen in de winkel, door ons een e-mail te sturen met een bestelling of door de gehele bestelprocedure in de webshop te doorlopen en te voltooien.

Opzegvoorwaarden (groente en fruit abonnement)
In onze webshop zijn producten verkrijgbaar die een doorlopend wekelijks abonnement vormen. In alle gevallen gaat het om varianten op ‘Kistje vol Smaak’. Dit is ons wekelijks groente en/of fruit abonnement waarvan de betaling automatisch en wekelijks via automatische incasso loopt. Je kunt je abonnement altijd opzeggen. Houd er rekening mee dat bestellingen tot 3 dagen voor de leverdag geannuleerd kunnen worden. Het zou dus kunnen dat je nog een laatste kistje ontvangt wanneer je je abonnement opzegt, omdat dit kistje al in productie is. Wil je zekerheid? Bij opzeggen voor dinsdag 23.59 uur ben je gegarandeerd dat je die week geen kistje ontvangt. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van de producten binnen het abonnement.

Ontevredenheid (over een geleverd product) en reclamatie
Hoeve Biesland garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Indien om welke reden dan ook de producten niet geleverd worden, maar wel vooruit betaald zijn door de klant, draagt Hoeve Biesland er zorg voor dat de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Hoeve Biesland mogelijk is, worden terugbetaald aan klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Bij ontevredenheid over een product, ingrediënt, of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via [email protected] binnen zeven (7) dagen na de datum waarop de producten zijn aangeschaft of ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van het product bieden.

Indien en voorzover naar mening van de klant de eigenschappen van het product niet voldoen treedt de klant in overleg met Hoeve Biesland. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar de Hoeve Biesland. Reclamatie is alleen mogelijk indien klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Hoeve Biesland binnen twee dagen per e-mail heeft gemeld.
Indien na onderzoek van Hoeve Biesland blijkt dat de eigenschappen van het product wel voldoen zal Hoeve Biesland met klant in overleg treden.
Indien na onderzoek van Hoeve Biesland blijkt dat de eigenschappen van het product niet voldoen heeft de klant recht op een vervangend product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende product niet leverbaar zijn, dan heeft de klant recht op restitutie van overeengekomen prijs van het product.

Leveringstermijn
De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief. Hoeve Biesland zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. Indien en voorzover Hoeve Biesland niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde producten aan klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Hoeve Biesland heeft laten weten de producten niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen leveren, om de bestelling te annuleren.

Leeftijdscontrole bij levering alcohol
Indien op de website alcohol (<15% alcohol) tot een van de aangeboden producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

3. Verwerking van gegevens

Hoeve Biesland verwerkt jouw persoonsgegevens. Voor zover jouw toestemming hiervoor nodig is, zullen wij die eerst vragen. Lees ons privacyreglement voor meer informatie over persoonsgegevensverwerking.

Je bent verplicht om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die je aan Hoeve Biesland verstrekt correct en up-to date zijn. Als je een horeca medewerker bent die gebruik maakt van de webshop, ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de op jou van toepassing zijnde wetgeving.

Veiligheid van de dienst

We doen er alles aan om onze website veilig te houden. Het is dan ook verboden om:
– de website via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve Biesland;
– andere gebruikers te vragen om hun inloggegevens te geven;
– gebruik te maken van het account van een andere gebruiker;
in geval van schending van de gebruiksvoorwaarden, mag Hoeve Biesland zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
– Hoeve Biesland is gerechtigd alle haar ter beschikking staande maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om hinder, schade of een ander gevaar voor het functioneren van de computersystemen, het netwerk van Hoeve Biesland of de dienstverlening via internet af te wenden of te voorkomen.
– Je vrijwaart Hoeve Biesland van alle aanspraken van derden ten aanzien van door jou geplaatste inhoud, informatie of gegevens.

 

Intellectuele eigendom

De website, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn de intellectuele eigendom van Hoeve Biesland. Niemand is gerechtigd om deze zonder toestemming van Hoeve Biesland te kopiëren of te gebruiken, anders dan noodzakelijk voor normaal gebruik van de website.

Informatie die je publiceert of opslaat via je account in de webshop mag je aanpassen of verwijderen. Verwijderde inhoud blijft echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig in back-ups.

 

4. Wijzigingen van deze voorwaarden

Je geeft Hoeve Biesland het recht om (onderdelen van) deze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Hoeve Biesland zal een eventuele wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat je daar kennis van kunt nemen.

Als je een wijziging of aanvulling niet accepteert, kun je stoppen met het gebruik van de website en webshop en eventuele aanvullende diensten door je account te deactiveren of verwijderen. Dit kan – zonder aan de nieuwe voorwaarden gebonden te zijn – tot de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden. Wanneer je na wijziging van de voorwaarden gebruik blijft maken van de website of aanvullende diensten, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Uiteraard kun je ook daarna op ieder moment je account deactiveren.

 

5. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot de webshop, website of aanvullende diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

6. Overige bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de webshop en website en gelden boven eventuele eerdere overeenkomsten.

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet wordt afgedwongen, betekent dit niet dat Hoeve Biesland toestemming verleent.

Rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden mogen door de gebruiker (de beheerder van een account) niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve Biesland.

We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk zijn verleend.

 

7. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Hoeve Biesland
Bieslandseweg 1
2645 BM Delfgauw
Nederland

T: 015 – 2125634
E: [email protected]